top of page

Arrangerende seilforening vil til mesterskapet lage seilingsbestemmelser som sier hva slags rammer mesterskapet har. Under ser du seilingsbestemmelsene for nm 2015.

 

                                                

BREVIK SEILFORENING

NORGESMESTERSKAP FOR BB-11  Lørdag, 27. juni og søndag, 28. juni.

                 

 

Seilingsbestemmelser.

 

1.   Regler:
      Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i kappseilingsreglene. 

      NSF`s regler for arrangement av Norgesmesterskap vil gjelde.

      NSFs og NIFs generelle bestemmelser for barneidrett, lisens, reklame, doping og rett til å delta gjelder for stevnet.

2.   Beskjed til deltakerne:

      Beskjed til deltakerne vil bli slått opp på oppslagstavle på Seivall. 

.3.  Endring i seilingsbestemmelsene:  

      Eventuelle endringer vil bli oppslått før kl. 0900 samme dag de trer i kraft, bortsett fra at eventuell forandring i 

      tidsprogrammet for seilasene, vil bli oppslått før kl. 20.00, dagen før de trer i kraft.

 

4.  Signaler på land:

     Signaler på land vil bli gitt fra signalmast på dommertårn på Seivall.

     Når signalflagg AP vises på land skal «1 minutt» i «Signaler for seilas», erstattes med «ikke mindre enn 20 minutter.»

     (Båter anmodes om ikke å forlate havna før AP er tatt ned.)

     Når flagg Y vises på land gjelder regel 40 hele tiden når båtene er på vannet. Dette endrer innledningen i Del 4.

 

5.  Tidsprogram for seilasene:     

      Lørdag, 27.juni, og søndag, 28.juni.

     Antall seilaser:

     Totalt seks seilaser. Det er planlagt å avvikle tre seilaser pr. dag.. Ved gode forhold, lørdag, 

     kan det bli avviklet inntil 4 seilaser. Planlagt tid for varselsignalet for første seilas er: Lørdag: kl.11.20 og 

     Søndag: kl. 10.30. For å påkalle båtenes oppmerksomhet om at en ny seilas, eller serie av seilaser, 

     snart vil begynne vil, etter en lang utsettelse, det oransje starlinjeflagget vises, med ett lydsignal

     minst fem minutter før et varselsignal blir gitt. Dersom et tilstrekkelig antall seilaser for godkjent mesterskap 

     er fullført, vil det ikke bli gitt varselsignal etter kl. 16.00 søndag.

 

6.  Klasseflagg:

     Flagg «G» benyttes. (Gult og blått, vertikale striper.).

7.  Baneområder og banetyper:
     Baneområdet vil være i "Eidangerfjorden" utenfor Seivall, i området fra Blokkhustangen, i syd, til Kotøya, i nord. 

     Startbåten går fra Seivall brygge. Lydlsignal 5 min før avgang til startområdet.

.8 Løpet

Løpet fremgår av banediagrammet nedenfor, samt at dette blir vist ved oppslag på offisiell oppslagstavle. 

Det vil bli seilt pølsebane med offset merke «2» etter kryssmerke «1» og port ved lensemerke «3» a og b. 

Start/mållinje plasseres ca. midt i banen, løpet seiles to ganger. 

Start/mål-merker inngår ikke i løpet etter første runde!!!

 

Avkortet løp signaliseres med tallstander «1» fra komitebåt ved gate, merke «3a og 3b» før første båt når 

dette merket. (Dette endrer regel 32.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.    Merker:

       Merke 1, 2, 3a og 3b vil være «Gule» sylindere. Start- og målmerker vil være «Orange» bøyer.

 

10.   Starten: Startbåt fører oransje flagg.

        Startsignaler iflg. Regel 26.

        En båt som starter senere enn 4 minutter etter startsignal vil bli scoret DNS..

 

11.   Endring av neste legg: (signalflagg C.)

For å endre neste legg av løpet, vil regattakomiteen legge ut et nytt merke. Når et nytt merke erstattes 

ved en senere endring, blir det erstattet med det opprinnelige merket.

 

12.   Start- og Målmerker:

        Start- og Mållinjen vil være mellom merkene, inn i banen.

 

13.   Protester og søknader om godtgjøring:

        Protestskjemaer fås på regattakontoret på Seivall.

        Protester og søknader om godtgjøring eller gjenåpning, skal leveres der, innen den relevante tidsfrist.

        Protestfrist er 60 min. etter at siste båt har fullført dagens siste seilas, alt.signal om: ingen flere seilaser den dagen.

        Beskjed om protester vil bli slått opp på oppslagstavlen innen 30 minutter etter protestfristens utløp. 

        Høringen vil foregå i dommertårnet på Seivall, og starter så snart som praktisk mulig etter protestfristens utløp.

       

14.   Poengberegning:

        Lavpoengsystem vil bli benyttet.

        4 (fire) seilaser må fullføres for at regattaen skal være gyldig Norgesmesterskap.

        Når 4 til 6 seilaser har blitt fullført, vil en båts poeng for serien være dens totale poengsum minus dens dårligste poeng.

15.  Sikkerhetsbestemmelser:

       En båt som trekker seg fra seilas skal underrette regattakomiteen så snart som mulig.

 

16.  Førstehjelp/Legetjeneste: tlf. 90723868 

       

17.   Premiering:
        NSF's NM medaljer vil bli utdelt til hvert medlem av besetningen i de tre beste båtene i Norgesmesterskapet. 

        Det vil være 1/3-dels premiering. Premieutdeling vil foretas på Seivall straks etter at endelig resultat foreligger.

 Forsikring:
 Ansvarsforsikring er obligatorisk og forsikringsbevis må kunne framvises på forlangende. 

 Ytterligere innformasjon:

 Kontakt regattakontoret på Seivall.

bottom of page