top of page

Klassevedtekter for BB11

ALMINNELIGE BESTEMMELSER
(Revidert sist 16. februar 2011)

A.1 - Type klasseregler
A.1.1 Disse KLV er lukkede klassevedtekter. Optimalisering av båt og seil i den hensikt å tilegne seg konkurransefordeler ved å utnytte smutthull i BB T eller KLV er ikke tillatt.

A.2 - Språk
A.2.1  Klassens offisielle språk er norsk.
A.2.2  Ordet skal er påleggende, ordet kan er tillatende.

A.3 - Forkortelser
A.3.1   
ISAF: International sailing federation
NSF: Norges Seilforbund   
ICA: De internasjonale kappseilingsregler
BB K: BB11-klubben
KL V: Klassevedtekter for  BB11
BB T: Borge Bringsværds BB11-tegninger nummerert 2-10, 2-11, 2-12 og 2-13,  alle datert 1959, med  korrigering av rigg pr. 2003.

A.4 - Myndigheter
A.4.1 Klassens høyeste myndighet er NSF, som sammen med BB K`s styre håndhever disse reglene. Det er BB K som har ansvaret for tolkningen av disse KL V mellom generalforsamlingene.
A.4.2 Hverken NSF eller BB K aksepterer noe rettslig eller økonomisk ansvar med hensyn til disse
             klasseregler.

A.5.   Klassens administrering
A.5.1 BB K skal i samråd med NSF og en autorisert måler sørge for at disse KL V blir fulgt.

A.6.   De internasjonale kappseilingsreglene
A.6.1  Disse KL V skal leses og tolkes sammen med de internasjonale kappseilingsreglene.

A.7.     Forslag til endringer i klassevedtektene
A.7.1   Forslag til endringer skal fremlegges BB K for godkjennelse på generalforsamling.
A.7.2   Deretter må disse godkjennes av NSF før de er gyldige.

A.8     Endringer i klassevedtektene
A.8.1   Endringer av disse KL V vedtas på ordinær eller  ekstraordinær generalforsamling i h.h.t. BB K,s lover og gjelder fra og med vedtaksdato.

A.9      Endringer i klassevedtektene ved kappseilas
A.9.1   Det kan gis anledning til endringer av KL V ved kappseilas, dette skal etter søknad
            styrebehandles av BB K.
A.9.2   Optimalisering av båt og seil i den hensikt å tilegne seg konkurransefordeler ved å utnytte
            smutthull i BB T eller KL V er ikke tillatt.

A.10   Klasseavgift og ISAF plakett
A.10.1   Det kreves ingen klasseavgift og ISAF plakett.

A.11      Seilnummer
A.11.1   BB K styre tildeler nybygde båter løpende seilnummer fra 501. Tidligere bygde båter uten seilnummer tildeles løpende seilnummer fra 401.
A.11.2.  Seilnummeret skal først utstedes etter at båten er målt og godkjent av NSF og BB K.

A.12    Nybygging
A.12.1 Ved nybygging av BB11 gjelder følgende: Båten kravellbygges over lest etter båtbygger Borge Bringsværds tegninger nummererert 2-10, 2-11, 2-12 og 2-13, alle datert 1959, samt KL V. 

Avvikelser fra disse tillates ikke. Ett sett tegninger oppbevares i  NSF`s arkiv. Før nybygd båt tas i bruk skal den kontrolleres og godkjennes av NSF-måler i samarbeid med BB11-klubbens
styre samt representant for familien Bringsværd.
A.12.2  Ønsker man å bygge en ny BB11 skal dette meldes til BB K og Norges Seilforbund.
A.12.3. Måler godkjent av Norges Seilforbund skal påse at byggingen er i samsvar med gjeldende
             vedtekter.
A.12.4.  BB11-båten og dens tegninger er å betrakte som et åndsverk i h.h.t. Åndsverksloven. Tillatelse til nybygging må innhentes hos rettighetshaver dvs. representant for familien Bringsværd. Båten og dens utstyr skal derfor alltid ses i forhold til  BB T og KL V og så langt mulig ligge nær disse, dvs. innenfor oppgitte toleranser og max-mål.  Fortolkning av KL V/ BB T skal gjøres av BB11- klubbens styre i samråd med representant for familien Bringsværd.

A.13       Sertifikatets gyldighet
A.13.1    Utgår
A.14       Målebrev
A.14.1    Det kreves ikke målebrev for BB11.
A.14.2    Utgår.
A.14.3    Utgår.

BÅTENS IDENTITET

For at båten skal kunne delta i regatta skal den oppfylle kravene i denne seksjon.
    
B.1 - Måleskjema og egenerklæring
B1.1 Seilene skal være stemplet, datert og signert av seilmakeren, eller av godkjent måler.
B1.2 Båteier skal fremlegge egenerklæring på at båten er utstyrt i h.h t. KL V samt BB T når myndighetene for arrangement krever det.

B2    Målebrev
B.2.1 Det er ikke krav til målebrev.

B.3    Flyteelementer
Det er ingen krav til sertifisering av flyteelementer montert i båten ut over KL V, men båten skal ha nok oppdriftsmidler for å holde seg flytende i vannfylt tilstand. Mannskapet skal ha tilgjengelig godkjente flytevester ombord.

B.4    Klassemerking
Det er ingen krav til merking av skroget. Storseilet skal ha klassens merke og seilnummer. Seil som er sydd etter mars 1999, skal være merket NOR. Det originale er N. Plasseringen av dette går fram av BB T.

BETINGELSER FOR KAPPSEILAS

C.1  Mannskap
C.1.1  Begrensninger: I regatta skal det ikke være flere enn 3 personer ombord.
C.1.2  Det er ingen vektbegrensningskrav til mannskapet.

C.2 - Reklame
C.2.1 Begrensninger:
Reklame på båt og seil under regatta er ikke tillatt i h.h.t. de begrensninger som ligger i ICA.

C.3    Utstyr
C.3.1    Obligatorisk utstyr ombord ved regattaseiling:

1 stk paddelåre
1 stk dregg min. 8 kg
1 stk dreggtau diameter min. 10 mm, lengde min. 20 m
1 stk fangline, diameter min. 10 mm. lengde min. 10 m
1 stk pøs, min. 4 l
1 stk redningsvest/seilervest pr. person
2 stk skuffer under akterdekk
3 stk tofter

Båtens standardutrustning.
Alt utstyr som framgår av BB T samt KL V regnes som standard og tillates ikke fjernet under regatta.
Alt som ikke framgår av BB T samt KL V som tillatt, er forbudt.
C.3.2 Valgfritt utstyr:
Bomstøtte, mastestøtte, båtshake, lenseutstyr, tiljer under akterdekk, fendere.

C.4      Båt
C.4.1   Dimensjoner: Se pkt. D.12. 2.
C.4.2   Vekter: Det er kun fastsatt vekt på stålkjølen. Denne skal være av vanlig godt støpejern og dens vekt skal være 275 kg +- 5,5 kg.
C.4.3   Tilleggsvekter: Tilleggsvekter i båten er ikke tillatt.
C.4.4   Oppdriftsmidler: Foreskrevne vanntette skott skal alltid være montert  i h.h.t. BB T, oppdriften kan besørges av f.eks. Isopor.

C.5    Skrog
C.5.1  Utstyr:
Det tillates bruk av ristropp. Dersom den monteres skal den ha en lengde  på max. 300 cm. Den festes i bunnbolten under masten og akter med  horisontal gjennomgående bolt i labanken foran rorstammen i   bunnen av båten. Hengevest eller annet kunstig økning av vekt tillates ikke. Båten skal være utstyrt med komplett sett dørker. Lokk til  vanntette skott er en del av båtens standardutrustning.  Båter som har skarpe baugbeslag, bør utstyres med betryggende baugfender under kappseilas.

C.5.2 Vedlikehold: Under regatta som varer over flere dager, skal en båt ikke settes på land eller løftes over vann, uten at seilingsbestemmelsene eller regattaledelsen tillater det.

C.6 - Skrogtillegg
C.6.1 Begrensninger: Det er ikke tillatt å ha med seg ekstra sett av tilleggsutstyr til skrog under en regatta.

C.6.2 Vedlikehold: Dersom deler av skrog må skiftes eller repareres under en regatta med flere seilaser skal dette meldes regattaledelsen og måles inn på nytt.
C.6.3 Kjøl: Dersom deler av kjølen må skiftes eller repareres under en regatta med flere seilaser skal dette meldes regattaledelsen og måles inn på nytt.
C.6.4 Ror: Dersom deler av roret må skiftes eller repareres under en regatta med flere seilaser skal dette meldes regattaledelsen og måles inn på nytt.

C.7 - Rigg
C.7.1 Begrensninger: Rigg og bom skal være utstyrt med beslag osv. som i størst mulig grad samsvarer med originaldelene for båttypen.
C.7.2 Vedlikehold:
Dersom deler av riggen må skiftes eller repareres under en regatta med flere seilaser skal dette meldes regattalederen og måles inn på nytt. Dette gjelder ikke for løpende rigg.

C.7.3 Mast: Skal være i h.h.t. spesifikasjonene i BB T samt KLV.
C.7.4 Bom: Skal være i h.h.t. spesifikasjonene i BB T samt KLV.
C.7.6 Stående rigg: Skal være i h.h.t. spesifikasjonene i BB T samt KLV.
C.7.7 Løpende rigg: Skal være i h.h.t. spesifikasjonene i BB T samt KLV.

C.8 - Seil
C.8.1 Begrensninger:
Under kappseilas skal det bare være ett sett godkjente seil ombord (storseil, fokk). Det er ikke lov å bytte seil uten juryens godkjenning i regatta som går over flere seilaser. Dette kan oppheves om seilings-bestemmelsene uttrykkelig tillater slikt bytte.
C.8.2 Vedlikehold:
Det tillates rutinemessig vedlikehold av seil herunder reparasjoner utført med spinnakertape.
C.8.3 Storseil:
Seilet skal ha klassemerke og seilnummer på begge sider og være i h.h.t. spesifikasjonene i håndboka fra NSF, samt i h.h.t. KL V og BB T.
C.8.4 Fokk:
Det er ikke krav til identifikasjonsmerking på fokka. Jmfr. G.3.1.

SKROG

D.1 - Material spesifikasjon
D.1.1 Obligatorisk
Materialer i kjølplate, stevn, bunnstokk og ribber skal være av eik, ask eller alm. Huden av 16 mm ferdigpusset massiv mahogni, to vanntette skott. Bjelkevegere, bjelker og kraveller av gran eller furu. Dekksbjelker skal være av gran eller furu. Midtfisker, fender/fotlister samt karmer, kryssholt og plog av mahogni. Dørker av 14 mm mahogni eller av 15 mm vannfast mahogni kryssfiner, 3 tofter av 16 mm  mahogni/ mahogni kryssfiner. Utskifting av originalutstyr skal ikke medføre vektreduksjon. Ror og rorkult av mahogni. Hyllebunner i mahogni/ mahogni kryssfiner.
Dekket skal være av 8 eller 9 mm vannfast kryssfiner.
D.1.2 Optimalisering:
Forandring av skroget, roret og kjølens form, materialer og snitt i forhold til det opprinnelige samt  BB T, regnes som en forandring av konstruksjonen og tillates ikke. Båter med avvik fra standardinnredningen skal kontrolleres og  godkjennes / underkjennes av styret i BB K.

D.2 Generelt
D.2.1  Måling
A) Måling skal utføres av NSF-måler i samråd med styret i BB K og i h.h.t. reglene i ICA.
B) Kontroll utføres av person oppnevnt av styret i BB K.

D.3 Sertifikat:
Det er ikke krav til målebrev eller sertifikat, men båteier er ved egenerklæring ansvarlig for at båten er i h.h.t. gjeldende KL V  samt BB T.

D.4 Identifikasjon ombord
Det er ingen krav til identifikasjonsmerke ombord i båten, men verftsmerket til Borge Bringsværds båtbyggeri bør stå, som det opprinnelig gjorde, på fremre cockpitkarm.

D.6 Skrog/skall
D.6.1 Materialer:
Båten er bygget i Grand Bassam mahogni. En liten serie er bygget i Zappelli mahogni samt en (1) båt i furu.
D.6.2 Konstruksjon:
Båten er kravellbygget over lest etter BB T. De opprinnelige lestene eksisterer ikke lenger.

D.7 Dekk
D.7.1 Materialer:
A: Dekket er originalt av 8 mm vannfast kryssfiner.
B: Natet dekk kan tillates når dette ikke medfører vektreduksjon.
    Dekk av 9 mm kryssfiner tillates.
D.7.2 Konstruksjon:
              A  Dekksplatene er originalt spikret til dekksbjelkene og midtfisker. Skruer tillates.
              B  Cockpitens lengde og bredde skal være iflg. BB T. Avvik fra tegningene tillates            ikke. Cockpit-karmenes minimumshøyde over dekk er 33 mm.

D.8 Flytetanker 
Oppdrift besørges originalt i form av to vanntette skott, ett forut og ett akter iflg. BB T. Tilleggs-oppdriftsmidler tillates.

D.9 Reling
Fenderlist skal være iflg. BB T, BB K`s malsett samt etter disse spesifikasjoner: Fenderlistens høyde over dekk skal være min. 25 mm. Dens tykkelse skal være 20 mm. Antall spygatt er valgfritt. Originalt var det 4 spygatt på hver side.

D.10 Skott
Det skal være montert ett halvskott på hver side av cockpit v/fremre cockpitkarm samt tilsvarende ved aktre cockpitkarm.

D.11 Tofter:
Det skal være 3 tofter av 16 mm mahogni/mahogni-kryssfiner. Disse ligger i langliggere i hyllene på hver side av skroget i cockpiten.

D.12 Skrog
D.12.1 Utstyr:
A: Påbudt plassering:
Utstyr nedenfor skal ha følgende plassering:
Akterstaget skal festes i dekket i midtskipslinjen, 50 cm foran hekklisten. Det tillates regulert. Halingen er fri.
Masten skal stå på dekket i mastefisken. Annen festeanordning som f.eks. ledd, beslag e. l. tillates ikke.
Storseilfallet og fokkefallet fastgjøres på masten, mastefisken eller i overkant dekk. Fallene var originalt i wire med tau i halingen. Fall av tau tillates.
Kryssholtene skal være i mahogni og halegatt i metall.
Vantene festes via strekkfisker til røstjern som går gjennom dekket. Lengden på vantene tillates ikke regulert under regatta.

B: Ekstra utstyr:
Spinnaker samt genoa er ikke godkjent til bruk i regattaer.
Lenseutstyr utover pøs er tillatt.
Cunningham hal tillates for storseil. Barber-hal er tillatt.
Rorkultforlenger er tillatt.
Magnetisk kompass er tillatt.

D.12.2 Dimensjoner
Båten kravellbygges over lest etter Borge Bringsværds tegninger nummerert 2-10, 2-11, 2-12, og 2-13, alle datert 1959. Avvikelser fra disse tillates ikke.

1 sett tegninger oppbevares i NSF’s arkiv. Båten bygges over lest og lesten skal, før den tas i bruk, kontrolleres av en godkjent NSF-måler samt representant for BB K og familien Bringsværd, slik at lesten er korrekt iflg. Tegningene. Minst 6 snitt kontrolleres.
Skrog:

      Lengde over alt                                  6,18 m + - 2 cm.
      Lengde i vannlinjen                             4,10 m + - 2 cm.
      Bredde, største                                  1,78 m + - 5 cm
      Dypgående, største                             0,98 m
      Fribord, midtskips                                0,54 m
      Seilplanets høyde over dekk                   7,05 m

D.12.3 Vekter:
Det er ikke spesifisert vektkrav på BB11, men båten har en oppgitt totalvekt på 650 kg.

KJØL OG ROR
E.1    Material spesifikasjon
E.1.1 Obligatorisk
Ballastkjøl skal være av vanlig godt støpjern. Dens vekt skal være 275  kg + - 5,5 kg og plasseres i h.h.t. BB T. Ved nystøping skal vekten dokumenteres.
Roraksel skal være av messing, og plasseres i h.h.t. BB T.
E.1.2 Optimalisering: Optimalisering av ror og kjøl tillates ikke.

E.2    Generelt
E.2.1    Måling:             Ror og kjøl måles sammen med skrog og i h.h.t. BB T samt BB K`s malsett.

E.3    Kjøl
E.3.1 Sertifikat:.         Det er ikke krav til sertifisering av kjølen.
E.3.2 Identifikasjon:   Det er ikke krav om merking av kjølen
E.3.3 Konstruksjon:   Ror, trekjølen og jernkjølen`s utforming skal være i h.h.t. BB T.
E.3.4 Dimensjon:        flg. BB T. samt BB K`s malsett.
E.3.5 Vekt:
Jernkjølen skal ha en vekt på 275 kg. Avvik på + -  5,5 kg. godkjennes. Ellers er det ikke vektkrav på trekjølen.

E.4    Ror
E.4.1 Sertifikat: Det er ikke krav om sertifisering av ror.
E.4.2 Identifikasjon:   Det er ikke krav om merking av ror
E.4.3 Konstruksjon:   Roret skal bygges i mahogni etter BB T.
E.4.4 Dimensjon:       Etter BB K`s malsett.
E.4.5 Vekt:                Det er ikke krav til vekt for roret

RIGG DETALJER
F.1    Material spesifikasjon
F.1.1    Obligatorisk
A: Mast skal være av sammenlimt massiv gran eller oregon pine med  utfreset spor for masteliket i akterkant. Rundholter skal være i gran eller Oregon Pine. Dimensjoner etter BB T, avvikelser fra disse tillates ikke.
B: Bom skal være av sammenlimt massiv gran eller oregon pine med dimensjoner etter BB T.
C: Stående rigg skal være av 3 mm rustfri ståltråd eller wire, med rottvant, undervant, strutstag, fokkestag og hekkstag..
D: Storseilfall og fokkefall av valgfritt materiale.
E: Salingshorn og strut iflg. BB T, samt BB K`s malsett. Jmfr. C.7.1
F.1.2 Optimalisering:   Ikke tillatt utover BB T.

F.2 Generelt
F.2.1 Måling: Se pkt. D.2.1. A og B.

F.3 Mast
F.3.1  Sertifikat: Det er ikke krav til sertifisering av masten.
F.3.2  Identifikasjon: Det er ikke krav til merking på masten utover kravet om max-merker.
F.3.3 Byggetillatelse: Det er ikke krav om byggetillatelse for å kunne lage master.
F.3.4 Materialer: Masten skal være i h.h.t. spesifikasjonen i F.1.1 A
F.3.5 Konstruksjon:
På masten anbringes en synlig ring/målemerke 0,75 m fra dekket i akterkant midtskips til overkant ring, enn videre en synlig ring/målemerke 7,05 m målt fra samme sted til underkant ring/målemerke, slik at avstanden mellom ringene/målemerkene blir 6,30 m. Ringene/målemerkene på mast og bom skal være 15 mm brede og påsettes nøyaktig. Større avvikelser enn + - 10 mm godtas ikke. Ringene/målemerkene skal være sorte. Fokkestagets forlengelse skal skjære forkant av mast 5,12 m fra dekket ved mastefoten, og det skal skjære dekket i en avstand av 1,45 m fra mastens forkant og stå fast i dekket.
Strut- og  salingshornene utføres etter tegningen. Vinkelen mellom struthornene er 90 grader.
F.3.6 Utstyr:         
Vindfløy i mastetoppen er tillatt. Elektronikk er ikke tillatt.
Mastebeslag og strekkfisker skal være av rustfritt stål, og de skal plasseres i h.h.t. BB T. Jmfr.
C.7.1
F.3.7 Dimensjoner:
Dimensjoner og lengder skal være i h.h.t. BB T samt KL V.
F.3.8 Vekter:
Det er ikke krav til vekt på masten.

F.4 Bommen
F.4.1    Sertifikat:
Det er ingen krav til sertifisering av bommen.
F.4.2    Identifikasjon:
Det er ikke krav til identifikasjonsmerking på bommen ut over max-merket.
F.4.3    Byggetillatelse:
Det er ikke krav om byggetillatelse for å kunne lage bommer.
F.4.4    Materialer:
Bommen skal være av massiv gran eller oregon pine, og skal merkes med en synlig ring/målemerke i en avstand av 2,42 m fra mastens akterkant til forkant ring/målemerke. Ringen/målemerket skal være15 mm bred, sort og påsettes nøyaktig. Større avvikelser enn + - 10 mm tillates ikke.
F.4.5 Konstruksjon:
Bommen skal være i h.h.t. BB T. Beslag skal være i h.h.t. det originale.
Bommen skal ha utfreset likspor hvor storseilets underlik skal ligge.
Haling av storseilet skal skje fra bomnokken. Skjøtet føres via bomnokken gjennom to blokker festet i dekk aktenom cockpit og derfra videre fram langs dekket. Halingen fram langs dekket er fri.     
Disse blokkene festes 0,43 m aktenom bakkant cocpitkarmen med en inbyrdes avstand av 0,58 m. Hvis tidlig  bygde båter ikke har en dekksbjelke 0,43 m aktenom bakkant av cockpitkarmen, festes blokkene i den dekksbjelke som ligger nærmest dette mål. For dobbelthaling av skjøtet tillates brukt 2 enkeltblokker eller en dobbeltblokk på bomnokken.
F.4.6 Utstyr:
Skjøteklemmer er tillatt. Bomvang (kicking strap) er tillatt. Denne festes på mastefisken eller på masten. Teleskopisk rod-cick er ikke tillatt. Bomnedhaler er tillatt. Uthal for bomlik er tillatt. Dirk er ikke tillatt.
F.4.7 Dimensjoner: Dimensjoner og lengder skal være i h.h.t. BB T.

F.5 - Spristaken
F.5.1 Spristaken skal være av tre. Dens totale lengde inklusive beslag er 169 cm, + -10 mm.

F.6    Stående rigg
Stående rigg er spesifisert under pkt F.1.1  C og skal monteres i h.h.t. BB T.

F.7    Løpende rigg:    Løpende rigg er spesifisert under pkt F.1.1  D

SEIL

G.1 - Material spesifikasjon
G.1.1 Obligatoriske seil:
          A: Storseilet skal være sydd av bomullsduk eller kunstfiberduk.
               Duktyper som mylar, kevlar e.l. er ikke tillatt
          B: Fokka har samme materialkrav som storseilet.
G.1.2 Optimaliserings seil:
           A: Dersom det er tvil om et seils fasong ut over teksten i KLV, skal seilet tolkes utifra BB T.

G.2 Generelt
G.2.1 Dimensjoner:

            

G.2.2 Måling:
Målingen skal utføres av NSF- måler og  i h.h.t. reglene i ICA.
Hvis ikke annet fremgår av klassens vedtekter skal seil måles iflg. ISAF`s Sail Measurement Rules.
Forsterkninger skal være etter " ISAF`s Sail Measurement Rules " regler. Alle mål måles i rette linjer om ikke annet er spesifisert.
Alle mål som er oppgitt med max mål skal ikke overskrides. Differansen mellom oppgitte max mål og min mål er angitt i KL V`s max / min-måls tabell.
Alle seilene skal ha jevne linjer.
Seilareal for storseilet og fokk skal i sum innenfor trekantmålene ikke overstige 13,8 kvm. Bredden i storseilets topp-punkt skal være max 170 mm. Flyndren skal være en trekant der siden langs masten og øverste horisontale side er max 170 mm. Storseilet settes innenfor max.merkene.
Det tillates en avrunding av et eller flere hjørner med en radius som ikke overstiger 15 mm. Det tillates en forsterkning under flyndren som består av 3 lag ekstra duk av samme tykkelse som i seilet og med mål 220 mm fra forkant topp av flyndren til et punkt på akterliket.

G.3 - Sertifisering:
G.3.1 Seilene skal være stemplet, datert og signert av seilmakeren som en bekreftelse på at de er sydd i h.h.t. BB T samt KL V.

G.4 - Seilmaker: Utgår.

G.5 - Storseil
G.5.1 Identifikasjon:
Seilnummeret skal være 30 cm høyt og ha en bredde på 5,5 cm. Nummeret skal plasseres etter NSF`s forskrifter.
Seil som er sydd etter mars 1999, skal være merket NOR.
Klasse-emblemet skal være i h.h.t. BB T. Bredden på bokstavene er 4 cm. Bredden på merket er 44 cm. Merket plasseres etter NSF`s forskrifter samt BB T.
G.5.2 Konstruksjon: I  h.h.t. KL V,  BB T  samt max / min-målstabell G.2.1.
Storseilet skal syes av bomullsduk med dukvekt min 220 g/kvm. eller kunstfiberduk min. 190 g/kvm - max. 220 g/kvm. Duktyper som mylar, kevlar e.l  er ikke tillatt. Forsterkninger skal være av samme duk som seilene. Det tillates ikke ekstra søm utenom de vanlige sømmene.
Storseilets mastelik måles fra underkant bomlik til overkant flyndre og er spesifisert med et max mål.
Storseilets akterlik måles som en rett linje fra topp flyndre til skjæringslinjen for bomliket og er spesifisert med et max mål.
Storseilets bomlik skal være festet til bommen i liksporet.
Storseilet skal ha 3 stk spileposer plassert slik at de deler akterliket i 4 like lange deler. De to nedre spiler skal ikke være lenger enn 60 cm. Den øvre skal ikke være lenger enn 40 cm. Spileposene skal passe spilene. 
Storseilets største bredde målt fra et punkt midt på masteliket til et punkt midt på akterliket, skal være maksimum 1,65 m og største bredde fra et punkt 75% av akterliket fra underkant seil, skal være maksimum 0,95 m,
Likeledes skal største bredde fra et punkt 25% av akterliket fra underkant seil, være maksimum 2,15 m. Cunningham hal tillates,.
Trimline i akterliket er tillatt.
Vindu tillates, max. dim. 80 x 25 cm. Plassering er fri, dog 15 cm fra lik.

G.6 - Fokk
G.6.1 Konstruksjon
I h.h.t. KL V, BB T samt max / min-målstabell G.2.1. Forstagsprofil er ikke tillatt. Rullefokk er ikke tillatt. Selvslående fokk er ikke tillatt. Fokkas definerte topp er skjæringspunktet mellom akterliket og linje  målt 35 mm vinkelrett ut fra forliket.
Fokka skal ha to (2) spiler, hver med max. lengde på 30 cm. Underlik og akterlik skal ha jevn kurve. Fokka skal stå fast i dekket og være huket til staget. Når det spris, må dette skje fra beslag i forkant av masten, plassert 800 mm over dekk midtskips. Haling av fokka er fri.
Delelinjemålet (fotmedian) skal måles fra definert topp og ned på underlikets buelinje. Delelinjemålet skal skjære underlikslinjen på midten. Vindu tillates. Max. størrelse er 70 x 25 cm, valgfri plassering, dog min.150 mm fra lik. Lusvindu er tillatt med valgfri plassering, dog min 150 mm fra lik. Trimline i underlik og akterlik er tillatt.

G.7 - Spinnaker
G.7.1 Konstruksjon:
Spinnaker er ikke godkjent for bruk i regatta. Spinnaker var godkjent for bruk i regatta fra 1975 til 1993.
Regler for spinnakeren og dens utstyr fremgår av klassens vedtekter fra denne perioden. Disse kan fåes ved henvendelse til BB K.

G.7.2 Dimensjoner: Se pkt. G.7.1

TEGNINGER OG SKISSER   
Vedlegg:
Nr 1 Båtbygger Borge Bringsværds tegninger nummerert 2-10, 2-11, 2-12, 2-13. alle datert 1959.

 

Nr 2  BB11-klubbens lover.

Nr 3  Vedtekter av 1975 som innbefatter regelverk for spinnaker..

bottom of page